Ô tô ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô khách nhãn hiệu SAMCO - BKS: 35B-010.68 Giá khởi điểm : 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đầu giá hợp danh tài...
Giá: 1.200.000₫
Loại: Ô tô khách
Hãng: SAMCO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô ô tô tải có mui nhãn hiệu TMT - BKS: 98C-120.16 Giá khởi điểm : 170.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty...
Giá: 170.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: TMT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 sơ mi rơ moc; Nhãn hiệu:LIANGSHANYUE; BKS: 19R-005.12 G iá khởi điểm: 243.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn...
Giá: 243.000.000₫
Loại: Sơ mi rơ moc
Hãng: LIANGSHAN YUE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô ô tô khách nhãn hiệu TRANSINCO - BKS 17B-002.62 G iá khởi điểm: 800.000.000 ...
Giá: 800.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con; Nhãn hiệu: CHEVROLET; BKS: 30E-229.71 G iá khởi điểm: 380.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám...
Giá: 380.000.000₫
Loại: ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô ô tô con nhãn hiệuKIA MORNING - BKS 30E-951.64 Giá khởi điểm : 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá và...
Giá: 300.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA MORNING
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 88C-111.53 G iá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu...
Giá: 680.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA - BKS: 30A-553.50 Giá khởi điểm : 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần bán đấu giá...
Giá: 250.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA MORNING
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 88C-107.36 G iá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu...
Giá: 680.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe bán tải nhãn hiệu MITSHUBISHI - BKS: 98C-154.33 Giá khởi điểm : 503.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm linh ba triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh tài...
Giá: 503.000.000₫
Loại: Xe tải pickup cabin kép
Hãng: MITSHUBISHI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI ACCENT - BKS 98A-070.50 G iá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn) Đơn...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI ACCENT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui, TRUONG GIANG, BKS 36C-131.26 G iá khởi điểm: 386.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm...
Giá: 386.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: TRUONG GIANG