Ô tô ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu BMW 320I 30A-027.86 G iá khởi điểm: 652.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm n ăm...
Giá: 652.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu INTERNATIONAL PROSTAR 29H-012.68 G iá khởi điểm: 231.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba m ...
Giá: 231.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET - BKS: 22D-001.55 Giá khởi điểm : 175.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp...
Giá: 175.000.000₫
Loại: Ô tô tải van
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu TRUONGGIANG BKS 37C-216.86. Giá khởi điểm : 235.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá...
Giá: 235.000.000₫
Loại: Tô tô tải tự đổ
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu VEAM BKS 29C-787.52 Giá khởi điểm : 122.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp...
Giá: 122.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu MAZDA BKS 34C-172.10 Giá khởi điểm : 2540.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp...
Giá: 540.000.000₫
Loại: Ô tô tải pickup cabin kép
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu HAECO - BKS 98B-014.34 G iá khởi điểm: 798.000.000 đồng (Bằng chữ: B ...
Giá: 798.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAi BKS 35A-083.42 Giá khởi điểm : 260.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân;...
Giá: 260.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu JAGUAR BKS 30A-208.09 Giá khởi điểm : 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh;...
Giá: 1.100.000.000₫
Loại: ô tô con
Hãng: JAGUAR
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải thùng kín nhãn hiệu THACO TOWNER 990 90C-070.50 G iá khởi điểm: 152.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm...
Giá: 152.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA BKS 18A-031.84 Giá khởi điểm : 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân; Địa...
Giá: 700.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE 14A-260.01 G iá khởi điểm: 323.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai m...
Giá: 323.000.000₫