Ô tô ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu TMT KM6660T 29C-710.16 G iá khởi điểm: 122.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai m ươi hai ...
Giá: 122.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI GRAND 98A-074.33 G iá khởi điểm: 177.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi nghìn...
Giá: 177.890.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu FORLAND THACO 36C-209.13 G iá khởi điểm: 243.830.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ba mươi...
Giá: 243.830.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA MORNING 30E-326.98 G iá khởi điểm: 70.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu, một trăm nghìn đồng chẵn) ...
Giá: 70.100.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET AVEO 99A-180.17 G iá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn) ...
Giá: 200.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu DAEWOO LACETTI 30A-468.02 G iá khởi điểm: 141.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm b ốn m ...
Giá: 141.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô ô tô khách nhãn hiệu TRANSINCO - BKS 17B-002.62 G iá khởi điểm: 211.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm muoi một triệu ...
Giá: 211.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu HOWO ZZ3257 38C-090.61 G iá khởi điểm: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: ...
Giá: 700.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHEVROLET COLORADO 98C-156.87 G iá khởi điểm: 487. 000.000 đồng (Bằng chữ: B ốn tr ...
Giá: 487.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET SPARK 89A-139.08 G iá khởi điểm: 223 .000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai m ...
Giá: 223.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải thùng kín nhãn hiệu VEAM VT250 29H-208.56 G iá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăn năm mươi triệu đồng chẵn) ...
Giá: 350.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải VAN nhãn hiệu CHEVROLET SPARK 22D-003.46 G iá khởi điểm: 141.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tr ăm b ...
Giá: 141.000.000₫