Ô tô ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe Sơmi Rơmóoc nhãn hiệu CIMIC - BKS 21R-001.24 G iá khởi điểm: 198.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng...
Giá: 198.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FORD TRANSIT 29B-302.82 G iá khởi điểm: 415.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm muoi l ăm ...
Giá: 415.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu DONGFENG EQ3250 36C-158.29 G iá khởi điểm: 511.900.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười một triệu, chín trăm nghìn đồng...
Giá: 511.900.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET AVEO 19A-209.21 G iá khởi điểm: 310.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười triệu đồng chẵn) ...
Giá: 310.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MERCEDES-BENZ C250 29A-087.41 G iá khởi điểm: 458.700.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn) ...
Giá: 458.700.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET SPARK BKS 99D-008.61 Giá khởi điểm : 162.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá...
Giá: 162.000.000₫
Loại: Ô tô tải van
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA FORTUNER BKS 30A-809.64 Giá khởi điểm : 730.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp...
Giá: 730.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE BKS 19A-154.36 Giá khởi điểm : 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo...
Giá: 480.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu CHIENTHANG BKS 19C-106.25 Giá khởi điểm : 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh...
Giá: 180.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu FORD TRANSIT BKS 14B-014.72 Giá khởi điểm : 751.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp...
Giá: 751.000.000₫
Loại: Ô tô khách
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHEVROLET COLORADO 98C-156.87 G iá khởi điểm: 463. 000.000 đồng (Bằng chữ: B ốn tr ...
Giá: 463.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET AVEO 99A-180.17 G iá khởi điểm: 180.000.000 đồng (Bằng chữ: M ột tr ăm...
Giá: 180.000.000₫