Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu VEAM, 29C-775.59; G iá khởi điểm: 311.000.000 đồng (bằng chữ: Ba...
Giá: 311.000.000₫
Loại: Ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu VEAM BKS 29C-775.59
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải Van; Nhãn hiệu Chevrolet; Số loại: Spark; Màu đỏ, BKS: 29D-201.73 ; G iá khởi điểm: 1 ...
Giá: 160.000.000₫
Loại: Ô tô tải VAN
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải VAN, CHEVROLET, BKS 37D-023.55; G iá khởi điểm: 154.000.000 đồng (Bằng chữ: ...
Giá: 154.000.000₫
Loại: Ô tô tải VAN, CHEVROLET, BKS 37D-023.55
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET ORLANDO, BKS: 26A-069.99 Giá khởi điểm : 416.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười sáu triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá...
Giá: 417.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET ORLANDO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET, BKS: 38D-009.73 Giá khởi điểm : 187.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá...
Giá: 187.000.000₫
Loại: Ô tô tải van
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe con nhãn hiệu nhãn hiệu HYUNDAI ELANTRA BKS: 20A-240.12 Giá khởi điểm : 430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần...
Giá: 430.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: ...
Giá: 60.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA MORNING
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải pickup cabin kép nhãn hiệu CHEVROLET COLORAD BKS: 29C-962.26 Giá khởi điểm : 620.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ...
Giá: 620.000.000₫
Loại: Ô tô tải pickup cabin kép
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui, Nhãn hiệu DONGFENG , BKS 15C-262.89 ...
Giá: 430.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA BKS: 18A-049.24 Giá khởi điểm : 640.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Tài...
Giá: 640.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI SANTAFE BKS:: 88A-172.81 Giá khởi điểm : 910.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần đấu giá Á Âu;...
Giá: 910.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI SANTAFE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui, Nhãn hiệu SUZUKI, BKS 29C-965.35 G iá khởi điểm: 160 .000.000...
Giá: 160.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: SUZUKI