Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET SPARK BKS 29D-406.44 Giá khởi điểm : 170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu...
Giá: 170.000.000₫
Loại: ô tô tải van
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET SPARK BKS 29D-506.10 Giá khởi điểm : 194.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm chín mươi tư triệu đồng ). Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Dấu...
Giá: 194.000.000₫
Loại: ô tô tải van
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 ô tô con; Nhãn hiệu: NISSAN; Số loại: 370Z; Màu: Xanh; BKS: 88A-117.21 G iá khởi điểm: 676 .740.000 đồng ...
Giá: 676.740.000₫
Loại: ô tô con
Hãng: NISSAN
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET AVEO BKS 12A-096.91 Giá khởi điểm : 308.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh tám triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh...
Giá: 308.000.000₫
Loại: ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu VEAM BKS 37C-198.71 Giá khởi điểm : 179.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá...
Giá: 179.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu...
Giá: 326.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 108-1, tờ bản đồ số: ĐH, có địa chỉ tại: Đức Hòa, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo giấy chứng nhận “Quyền sử dụng đất” số Y 824622, số vào...
Giá: 4.598.000.000₫
Quận/huyện: Long Biên
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 539, tờ bản đồ số: 46 (BĐ 2012), tại địa chỉ: Thôn Thành Trọng, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Diện tích 100 m² theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản...
Giá: 147.000.000₫
Diện tích: 100 m2
Quận/huyện: Thanh Hóa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu TMT KM6660T 29C-710.16 G iá khởi điểm: 122.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai m ươi hai ...
Giá: 122.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI GRAND 98A-074.33 G iá khởi điểm: 177.890.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi nghìn...
Giá: 177.890.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu FORLAND THACO 36C-209.13 G iá khởi điểm: 243.830.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ba mươi...
Giá: 243.830.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA MORNING 30E-326.98 G iá khởi điểm: 70.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu, một trăm nghìn đồng chẵn) ...
Giá: 70.100.000₫