Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải thùng kín, nhãn hiệu SUZUKI, BKS 34C-172.03 G iá khởi điểm: 260.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai...
Giá: 260.000.000₫
Loại: Ô tô tải thùng kín
Hãng: SUZUKI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãnh hiệu Huyndai, BKS 35A-079.72 G iá khởi điểm: 260.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu...
Giá: 260.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: Huyndai
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET SPARK - BKS 35A-086.21 G iá khởi điểm: 198.000.000 đồng (Bằng chữ: một...
Giá: 198.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA - BKS 37A-266.81 Giá khởi điểm : 575.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần Đấu giá Á...
Giá: 575.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA MORNING - BKS 30E-310.85 G iá khởi điểm: 207.000.000 đồng (Bằng chữ: hai...
Giá: 207.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA MORNING
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu KIA MORNING - BKS 30E-314.11 G iá khởi điểm: 189.000.000 đồng (Bằng chữ: một...
Giá: 189.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: KIA MORNING
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu VEAM - BKS 28C-041.44 G iá khởi điểm: 358.000.000 VND (Bằng chữ: Ba...
Giá: 358.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA - BKS 19A-132.18 G iá khởi điểm: 565.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm sáu...
Giá: 565.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải thùng kín nhãn hiệu TERACO - BKS 88C-125.92 G iá khởi điểm: 207.000.000 VND (Bằng chữ: Hai...
Giá: 207.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con, nhãn hiệu TOYOTA CAMRY - BKS: 30A-257.03 Giá khởi điểm: 785.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá:...
Giá: 785.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: TOYOTA CAMRY
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 Sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC - BKS: 90R-002.11 Giá khởi điểm : 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu gi á: Công ty TNHH Định giá và Đấu...
Giá: 150.000.000₫
Loại: Sơ mi rơ moóc
Hãng: CIMC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 Sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC - BKS: 90R-001.78 Giá khởi điểm : 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá và Đấu...
Giá: 150.000.000₫
Loại: Sơ mi rơ moóc
Hãng: CIMC