Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 88C-107.36 G iá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu...
Giá: 680.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe bán tải nhãn hiệu MITSHUBISHI - BKS: 98C-154.33 Giá khởi điểm : 503.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm linh ba triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh tài...
Giá: 503.000.000₫
Loại: Xe tải pickup cabin kép
Hãng: MITSHUBISHI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI ACCENT - BKS 98A-070.50 G iá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn) Đơn...
Giá: Liên hệ
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI ACCENT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui, TRUONG GIANG, BKS 36C-131.26 G iá khởi điểm: 386.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm...
Giá: 386.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: TRUONG GIANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 88C-109.20 G iá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu...
Giá: 680.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu PORSCHE - BKS 29A-560.54 G iá khởi điểm: 630.000.000 đồng (Bằng chữ: S ...
Giá: 700.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu TMT - BKS: 37C-261.58 Giá khởi điểm : 227.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định...
Giá: 227.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: TMT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách nhãn hiệu HAECO - BKS 98B-014.34 G iá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỉ hai trăm...
Giá: 1.260.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ; Nhãn hiệu: VEAM; BKS: 88C-112.64 G iá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu...
Giá: 680.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe Sơ mi rơ móoc nhãn hiệu CIMC - BKS: 15R-129.71 Giá khởi điểm : 173.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá hợp...
Giá: 173.000.000₫
Loại: Sơ mi rơ mooc
Hãng: CIMC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu INTERNATIONL - BKS: 15C-276.56 Giá khởi điểm : 627.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp...
Giá: 627.000.000₫
Loại: Xe đầu kéo
Hãng: INTERNATIONL
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu AUDI A4 - BKS 29A-387.68 G iá khởi điểm: 648.000.000 đồng (Bằng chữ: S ...
Giá: 648.000.000₫