Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui, Nhãn hiệu DONGFENG, BKS 29C-803.79 G iá khởi điểm:...
Giá: 440.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui, Nhãn hiệu VEAM, BKS 89C-151.07 G iá khởi điểm:...
Giá: 312.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: VEAM
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải thùng kín , Nhãn hiệu THACO , BKS...
Giá: 150.000.000₫
Loại: ô tô tải thùng kín
Hãng: THACO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu HYUNDAI H100 36C-172.12 G iá khởi điểm: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn ) Đơn vị tổ chức đấu...
Giá: 300.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui , Nhãn hiệu KENBO , BKS...
Giá: 131.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: KENBO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu MIGHTY DONGVANG BKS: 22C-051.54 . Giá khởi điểm : 570.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá...
Giá: 570.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: MIGHTY DONGVANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe Sơ mi rơmooc nhãn hiệu CIMC 88R-004.83 G iá khởi điểm: 170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu ...
Giá: 170.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải tự đổ , Nhãn hiệu CHENGLONG , BKS...
Giá: 1.013.000.000₫
Loại: ô tô tải tự đổ
Hãng: CHENGLONG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET CRUZE 28A-058.69 G iá khởi điểm: 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn...
Giá: 480.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải có mui , Nhãn hiệu DONGFENG , BKS...
Giá: 590.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: ô tô tải pickup cabin kép , Nhãn hiệu FORD ,...
Giá: 590.000.000₫
Loại: ô tô tải pickup cabin kép
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET - BKS: 14A-306.57 Giá khởi điểm : 428.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần đấu...
Giá: 428.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET