Tài sản bán đấu giá

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu FOTON - BKS: 36C-187.98 Giá khởi điểm : 720.000.000 đồng (Bằng chữ: Baỷ trăm hai mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ...
Giá: 720.000.000₫
Loại: ô tô tải có mui
Hãng: FOTON
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu CNHTC - BKS: 37C-170.89 Giá khởi điểm : 522.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm hai mươi hai triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần Đấu...
Giá: 522.000.000₫
Loại: Ô tô tải có mui
Hãng: CNHTC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe con, Nhãn hiệu HONDA, BKS 30A-688.35 G iá khởi điểm: 820.000.000 đồng (Bằng chữ: Tam trăm hai mươi triệu...
Giá: 820.000.000₫
Loại: ô tô con
Hãng: HONDA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con, CHEVROLET, BKS 36A-233.90 G iá khởi điểm: 198.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám...
Giá: 198.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô ô tô khách nhãn hiệu FORD TRANSIT, BKS: 19B-012.36 G iá khởi điểm: 690.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 690.000.000₫
Loại: Ô tô khách
Hãng: FORD TRANSIT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô ô tô đầu kéo nhãn hiệu Freightliner, BKS: 15C-118.00 G iá khởi điểm: 432.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 432.000.000₫
Loại: Ô tô đầu kéo
Hãng: FREIGHTLINER
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui nhãn hiệu TRUONG GIANG DFM - BKS 36C-155.00 G ...
Giá: 399.000.000₫
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI SANTAFE - BKS 30E-867.44 G iá khởi điểm: 954.000.000 đồng (Bằng chữ: chín...
Giá: 954.000.000₫
Loại: Ô tô con
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe con, Nhãn hiệu KIA, BKS 29A-034.49 G iá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng...
Giá: 110.000.000₫
Loại: ô tô con
Hãng: KIA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe tải tự đổ, Nhãn hiệu CHIEN THANG, BKS 20C-125.39 G iá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm...
Giá: 200.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: CHIENTHANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET - BKS: 15A-373.92 Giá khởi điểm : 234.000.000 đồng (Bằng chữ:Hai trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần bán đấu giá...
Giá: 234.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 99, tờ bản đồ số: 58, tại địa chỉ: bãi X3 khu ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...
Giá: 2.386.000.000₫
Diện tích: 40,3 m2
Quận/huyện: Thanh Trì