Thông báo bán đấu giá lần 9 tài sản tại Tiểu khu 13 Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải van nhãn hiệu CHEVROLET SPARK - BKS 28D-000.70 G iá khởi điểm: 171.000.000 đồng (Bằng chữ:...
Giá: 171.000.000₫
Loại: Ô tô tải van
Hãng: CHEVROLET SPARK
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu HAIMA - BKS 28A-044.33 G iá khởi điểm: 380.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm...
Giá: 380.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HAIMA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu TRUONGGIANG - BKS 19C-081.65 G iá khởi điểm: 270.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty...
Giá: 270.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: TRUONGGIANG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu CHEVROLET SPARK - BKS 14A-250.84 G iá khởi điểm: 180 .000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ...
Giá: 180.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: CHEVROLET SPARK
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe đầu kéo nhãn hiệu INTERNATIONAL - BKS: 15C-161.37 Giá khởi điểm : 294.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Cổ phần đấu giá...
Giá: 294.000.000₫
Loại: Xe đầu kéo
Hãng: INTERNATIONAL
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe bán tải nhãn hiệu MITSHUBISHI - BKS: 98C-154.33 Giá khởi điểm : 620.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty Đấu giá Hợp danh tài...
Giá: 620.000.000₫
Loại: Xe tải pickup cabin kép
Hãng: MITSHUBISHI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệuTMT - BKS: 37C-261.58 Giá khởi điểm : 280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá :...
Giá: 280.000.000₫
Loại: Xe tải tự đổ
Hãng: TMT
N gân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe tải nhãn hiệu DONGFENG BKS: 15C-262.89 Giá khởi điểm: 680.000.000 đồng Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần...
Giá: 680₫
Loại: Xe tải
Hãng: DONGFENG
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu TMT - BKS: 37C-261.58 Giá khởi điểm : 280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công ty TNHH Định giá...
Giá: 280.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: TMT
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu FOTON THACO - BKS: 36C-162.36 Giá khởi điểm: 239.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ...
Giá: 239.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: FOTON THACO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 ô tô tải tự đổ nhãn hiệu VEAM - BKS: 29C-771.59 Giá khởi điểm bán đấu giá: 329.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn) . Đơn vị tổ chức đấu giá tài...
Giá: 329.000.000₫
Loại: Ô tô tải tự đổ
Hãng: VEAM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2 Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 0809/2017/HĐĐG/VPB-ĐGSV ngày 02/10/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt. Công ty tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt t hông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm...
Giá: 360.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: Thaco