Tài sản khác ( Đấu giá)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu gi á: 01 xe ô tô nhãn hiệu ZOTYE BKS 34A-159.29 Giá khởi điểm : 360.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt...
Giá: 342.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: ZOTYE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá : 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI - BKS: 98A-147.50 Giá khởi điểm : 580.000.000 đ ồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ chức đấu giá : Công...
Giá: 580.000.000₫
Loại: Ô tô con
Hãng: HYUNDAI
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô đầu kéo, nhãn hiệu CNHTCZZ4257, BKS 19C-062.36 Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt...
Giá: 300.000.000₫
Loại: ô tô đầu kéo
Hãng: CNHTCZZ4257
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu FOTON THACO - BKS: 36C-162.36 Giá khởi điểm: 239.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ...
Giá: 239.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: FOTON THACO
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) trân trọng thông báo việc phát mại tài sản thế chấp thông qua phương thức bán đấu giá công khai với nội dung cụ thể như sau: Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu FOTON THACO - BKS: 36C-162.36 Giá khởi điểm: 239.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn) Đơn vị tổ...
Giá: 239.000.000₫
Loại: Ô tô
Hãng: FOTON THACO